Kênh sinh viên Looten International

Đến nội dung chính

Nếu bạn là thành viên, hãy đăng nhập ở đây

◎Quên tài khoản/mật khẩu?

Bản quyền, quyền sở hữu thương hiệu, tài sản và quyền sử dụng tên gọi

  • Tất cả nội dung, chữ viết, hình ảnh, âm thanh, âm nhạc, video, trò chơi, phần mềm và những tài liệu khác được sáng tạo bởi kênh sinh viên Looten International và đưa ra trong trang web này hay những ứng dụng liên quan được bảo vệ bởi luật bản quyền ở Nhật Bản và các điều ước Quốc tế.;
  • Looten International có quyền truy tố bất cứ hành động sử dụng trái phép nào do vi phạm bản quyền một phần hay toàn bộ, xuất bản cũng như tái tạo hay trình bày những nội dung hoặc một phần nội dung này.;
  • Người sử dụng không được in lại, sao chép, phân tích, thay thế, dịch, cho mượn, bán, phân phối hoặc tạo ra các tác phẩm phát sinh của những tài liệu này mà không được sự chấp thuận của kênh sinh viên Looten International hoặc tác giả. Nếu bạn muốn in lại / sử dụng nội dung được đưa ra bởi Looten International trong trang web này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng văn bản;
  • Logo của kênh sinh viên Looten International và tên công ty được luật pháp bảo vệ. Việc sử dụng chúng và những thương hiệu của kênh sinh viên Looten International cần phải có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

Giới hạn của điều khoản bản quyền

Dưới luật bản quyền, đối với các trường hợp tương ứng dưới đây, người dùng có thể sủ dụng các tài liệu bản quyền mà không cần sự cho phép của tác giả:

  • Sử dụng cho bản thân người dùng;
  • Sử dụng để trích dẫn (cần ghi rõ nguồn).

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo thêm các thông tin về luật bản quyền..