Kênh sinh viên Looten International

Đến nội dung chính

Nếu bạn là thành viên, hãy đăng nhập ở đây

◎Quên tài khoản/mật khẩu?

Chính sách bảo mật

Looten International thực hiện các biện pháp an ninh nghiêm ngặt để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng website và ứng dụng liên quan.

Thông tin cá nhân

“Thông tin cá nhân” được hiểu là những thông tin có thể xác định một cá nhân nào đó theo tên, mã số sinh viên, ngày tháng năm sinh.
Thông tin cá nhân của người sử dụng như tên, địa chỉ và số điện thoại, được thu thập tại thời điểm đăng kí với kênh sinh viên Looten Internaltional và được sử dụng cho việc xác nhận danh tính. Những thông tin trên là cần thiết cho quá trình đăng kí. Những thông tin khác như nghề nghiệp và sở thích,...có thể được yêu cầu cung cấp. Bạn không cần thiết phải cung cấp những thông tin này, nhưng việc này có thể dẫn đến một số dịch vụ bị hạn chế.
Thông tin được thu thập bởi các tập tin cookies được kênh sinh viên Looten International sử dụng cho mục đích thống kê. Nó không bao gồm những thông tin có thể nhận dạng người sử dụng.
Người sử dụng có thể điều chỉnh trình duyệt của họ để làm cho các tập tin cookie không có giá trị. Tuy nhiên, điều này có thể dẫn tới việc người sử dụng không thể sử dụng một phần hay toàn bộ trang web kênh sinh viên Looten International.

Mục đich của việc sử dụng thông tin cá nhân

Looten International sử dụng thông tin cá nhân cho những mục đích sau:

 • Cung cấp dịch vụ học ngôn ngữ;
 • Thông báo và cung cấp dịch vụ hỗ trợ người dùng đang sử dụng sản phẩm của Looten International;
 • Điều chỉnh, quản lí trang web cũng như các ứng dụng liên quan cho thích hợp;
 • Thực thi các quyền pháp lý của chúng tôi cũng như thực hiện nghĩa vụ khi được yêu cầu hỗ trợ;
 • Sử dụng cho các khảo sát nội bộ hay để phát triển dịch vụ.

Sử dụng thông tin cá nhân

Looten International phải được sự đồng ý của thành viên khi sử dụng thông tin cá nhân ngoài phạm vi mục đích sử dụng nêu trên, trừ những trường hợp được liệt kê dưới đây::

 • Việc sử dụng dựa trên Luật và Pháp lệnh cho phép;
 • Việc sử dụng là cần thiết để bảo vệ cuộc sống và tài sản của một người, và Looten International cho rằng việc sử dụng khẩn cấp là cần thiết;
 • Looten International được yêu cầu phải hợp tác với chính phủ hoặc cơ quan công cộng, và việc xin phép sự đồng ý của người sử dụng có thể làm cản trở công việc.

Tiết lộ thông tin cá nhân

Looten International ẽ tiết lộ thông tin cá nhân của người sử dụng khi người sử dụng yêu cầu, trừ những trường hợp liệt kê dưới đây::

 • Việc này sẽ dẫn tới việc vi phạm Luật hay Pháp lệnh;
 • Gây tổn hại tới cuộc sống hay tài sản của người sử dụng hay bên thứ ba;
 • Hoạt động kinh doanh của Looten International có thể bị cản trở nghiêm trọng.

Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Looten International sẽ cung cấp những thông tin cá nhân ở mức độ cần thiết cho bên thứ ba trong một số trường hợp được liệt kê dưới đây:

 • Dựa trên yêu cầu người dùng, nó là cần thiết để cung cấp thông tin cá nhân có liên quan để sắp xếp các sản phẩm và dịch vụ (ví dụ: liên kết các tài khoản tmạng xã hội);
 • Người dùng bị điều tra bởi các công ty, tổ chức có thẩm quyền, trên cơ sở luật pháp và các quy định;
 • Được quyền chấp thuận đặc biệt bởi người dùng.

Thay đổi chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật có thể được thay đổi toàn bộ hay chỉ một phần bởi Looten International bất cứ lúc nào.